Marka CREATIVE CONCRETE™  dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Marka CREATIVE CONCRETE™ ze stroną internetową www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl  prowadzona jest przez firmę Homsa Sp. z o.o. spółka komandytowa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000700393 NIP: 6793158353  posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Dekerta 44, 30-703 Kraków, adres poczty elektronicznej: biuro@architektoniczny-beton.pl numer telefonu: 12 3337722

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z zamówień realizowanych na odległość przez CREATIVE CONCRETE™ (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.Definicje:

1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w portalu www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl  umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w portalu wwwarchitektoniczny-beton.pl  oraz www.creativeconcrete.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8 PRODUKT – dostępna w ofercie CREATIVE CONCRETE™ rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9 REGULAMIN – niniejszy regulamin Zamówień Składanych na Odległość.

1.4.10 PORTAL/STRONA – witryna usługodawcy umożliwiająca prezentację towaru  .

1.4.11 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA, PRODUCENT, FIRMA – CREATIVE CONCRETE™ jako działalność  gospodarcza pod firmą Homsa sp. z o.o. spółka komandytowa

1.4.12 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej www.creativeconcrete.pl oraz www.architektoniczny-beton.pl  lub poczty elektronicznej.

1.4.13 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

1.4.14 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub poczty elektronicznej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ CREATIVE CONCRETE™

2.1 W portalu www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: adresy poczty elektronicznej z przekierowaniem

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z narzędzi komunikacji elektronicznej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem portalu www.creativeconcrete.pl oraz www.architektoniczny-beton.pl   (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub adres e-mail biuro@architektoniczny-beton.pl  

2.4.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności zgodna z systemem RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)

3.1Korzystając z formularza kontaktowego na stronie Internetowej LUXUM, podając dane niezbędne do zawarcia umowy, rozpoczęcia procesu projektowego oraz wysyłki zamówienia - użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.2Administratorem danych osobowych  jest firma Homsa Sp. z o.o. spółka komandytowa.

3.3 Właściciel danych osobowych zarejestrowanych przez firmę Homsa Sp. z o.o. spółka komandytowa ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych:

3.3.1 Pisemnie na adres siedziby firmy Homsa Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Jana Dekerta 44, 30-703 Kraków

3.3.2.Poprzez wiadomość e-mailową na adres: biuro@luxum.pl

3.4Dane użytkownika to rzeczowe informacje pozwalające określić osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

3.5 Dane użytkowników mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (np. system Newsletter).

3.6Wszelkie udzielone przez użytkowników dane chronione są poprzez Administratora danychosobowych – Homsa sp. z o.o. spółka komandytowa

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień lub wyraźne oświadczenie  woli  w korespondencji e-mail z uprawnionym przedstawicielem CREATIVE CONCRETE™

4.2 Ceny Produktów uwidocznionych na stronie www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl   podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3 Procedura zawarcia Umowy na odległość

4.3.1 Złożenie zamówienia następuje poprzez oświadczenie woli w korespondencji e-mail lub formularz zamówień, o ile taka możliwość techniczna jest dostępna.

4.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym portalu internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki jest możliwe tylko w przypadku indywidualnych ustaleń.

5.1.2 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

5.1.3 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3 1.Bank: Idea Bank

5.1.3.2 Numer rachunku: 66 1950 0001 2006 0048 9713 0002

5.1.3.3 W przypadku awarii systemu płatniczego może być wskazany inny numer konta banku świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.1.4 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl    oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. Przy czym techniczna możliwość płatności elektronicznych kartą płatniczą może być niedostępna. Wówczas informacja o płatności nie będzie umieszczona na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.1.4.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

5.1.4.1.1 PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2 Termin płatności:

5.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie od zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.2 Nie jest możliwa płatność „za pobraniem”, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej, ale przed zawarciem umowy.

5.2.3 Ze względu na specyfikę zamawianych towarów i usług, sposób i termin płatności może być ustalony indywidualnie, w tym ustalone mogą być płatności ratalne oraz formy zaliczkowania.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod warunkami na terenie całego świata.

6.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi najdalej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty dostawy mogą też być podane na stronie internetowej www.architektoniczny-beton.pl oraz www.creativeconcrete.pl

6.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.4.1 Przesyłka pocztowa.

6.4.2 Przesyłka kurierska.

6.4.3 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Jana Dekerta 44, 30-703 Kraków w Dni Robocze, w godzinach od  10:00 do 16:00. W przypadku towaru wielkogabarytowego adres odbioru osobistego może ulec zmianie. W przypadku produktów wielkogabarytowych Klient odbierający towar osobiście zobowiązany jest do posiadania odpowiednio pojazdu z urządzeniami technicznymi pozwalającymi na sprawy i bezpieczny załadunek i transport.

6.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny  termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych, chyba , że w opisie produktu lub podczas składania zamówienia wskazano inaczej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5.2 Termin dostawy produktu może być ustalony indywidualnie.

6.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych, chyba , że podczas składania zamówienia podano inaczej. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta . Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

6.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.6.3 Sposoby płatności przy odbiorze mogą być ustalone indywidualnie.

 

 

6.6.4 Płatność kartą płatniczą lub kredytową udostępniana jest o ile w danym dniu istnieje taka techniczna możliwość. O możliwości technicznej płacenia kartami płatniczymi firma poinformuje na stronie www.architektoniczny-beton.pl lub www.creativeconcrete.pl .

6.6.5 Dostawa produktów jest możliwa na terenie całego świata, odpłatnie. Cena ustalana jest indywidualnie i pobierana z góry. Dostawa jest możliwa o ile na terytorium kraju odbiorcy istnieje firma transportowa gwarantująca realną dostawę. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze spedycją, w tym opłat paliwowych, ubezpieczeniowych, celnych, podatkowych.

6.6.6 W przypadku zwrotu towaru z zagranicy, klientowi przysługuje zwrot kosztów spedycji w kwocie nie przekraczającej dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w ustawie z dn. 30 maja 2014r o ochronie Konsumentów.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :

7.3.1 pisemnie na adres: ul. Jana Dekerta 44; 30-703 Kraków

7.3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@architektoniczny-beton.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Jana Dekerta 44; 30-703 Kraków. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Konsumenta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Konsumenta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

7.8 Sposoby reklamacji poszczególnego asortymentu mogą regulować regulaminy dodatkowe, zwane także „warunkami  zamówień”.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8.2.4 Od negatywnej decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie do Zarządu Creative Concrete™. Zarząd powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

CREATIVE CONCRETE™  świadczy przeważnie usługi wytwórcze której przedmiotem są także  produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub  posiadające zmienne cechy wobec tego odstąpienie od umowy zawartej na odległość może być niemożliwe lub ograniczone.

9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1.pisemnie na adres: CREATIVE CONCRETE™  ul. Jana Dekerta 44; 30-703 Kraków

9.1.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@architektoniczny-beton.pl

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: CREATIVE CONCRETE™ ul. Jana Dekerta 44; 30-703 Kraków.

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ze względu na specyfikę produktów CREATIVE CONCRETE™ , przesyłki może być wyższy jak za zwykłą paczkę pocztową.

9.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3 Ze względu na specyfikę produktów i usług CREATIVE CONCRETE™, które przygotowywane są na indywidualne zamówienie klienta, dostosowane do jego potrzeb w przypadku Produktu lub  Produktu będącego usługą, ich wykonywanie rozpoczyna się bezzwłocznie, czyli rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Jeżeli klient nie wyraża zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi lub produktu w chwili zawarcia umowy, powinien odstąpić od zawarcia umowy.

9.8.4 Jeżeli Sprzedawca otrzyma zwrócony towar w stanie pogorszonym, potrąci kwotę podlegającą zwrotowi proporcjonalnie do utraty wartości towaru.

9.8.5 Płyty z betonu architektonicznego Creative Concrete™ ze względu na swoją specyfikę wytwarzane są każdorazowo na indywidualne zamówienie klienta, a każda z nich posiada zmienne cechy charakterystyczne dla tego typu tego typu wyrobu, dlatego Sprzedawca stosuje uprawnione wyłączenia od ustawowej generalnej zasady możliwości zwrotów oraz odstąpienia od umowy w ciągu 14dni z przyczyn zależnych od klienta – patrz punkt 8.9.1 (3)

9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1 (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane poprzez  CREATIVE CONCRETE™  zawierane są w języku polskim.

11.2 Zmiana Regulaminu:

11.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4 W przypadku produktów z zakresu wyposażenia sanitarnego i betonu architektonicznego obowiązują dodatkowe postanowienia regulaminowe, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

WARUNKI ZAMÓWIENIA PŁYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.

Dziękujemy za chęć zamówienia  płyt z prawdziwego betonu architektonicznego CREATIVE CONCRETE™   i gratulujemy dobrego wyboru. Wybierając ten produkt macie Państwo pewność, że otrzymacie wyrób wytworzony według unikalnej, zdrowej technologii, nowoczesny, spełniający najbardziej rygorystyczne normy stawiane okładzinom z betonu architektonicznego. Co bardzo ważne, dzięki temu, że wybraliście właśnie te płyty z betonu architektonicznego, zaoszczędzicie także na kosztach i czasie montażu. Poniższe warunki zamówienia, są ogólną informacją dotyczącą realizacji zamówienia na płyty z betonu architektonicznego. Szczegóły dotyczące wielkości płyt, rodzaju faktury, koloru i sposobu oraz terminu dostawy ustalane są indywidualnie, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej z użyciem sieci Internet, telefonicznie lub faksem, o ile taka możliwość techniczna w danym momencie występuje.

§1

Płyty z naturalnego betonu architektonicznego CREATIVE CONCRETE™, to najwyższej klasy płyty dekoracyjne o wysokiej jakości i doskonałych walorach estetycznych, bez zawartości szkodliwych sztucznych włókien.  Idealne do wnętrz, na elewacje, posadzki, obudowy filarów, kominków, parapetów, ogrodzeń, małej architektury.

Płyty z Luxum są mrozoodporne i ogniotrwałe (klasa A1).  Jesteśmy wierni zasadzie, że największym dobrem jest zadowolony klient. Rzetelna obsługa i jasne, czytelne wskazówki oraz poniższe informacje zagwarantują Państwu, że będziecie się cieszyć z idealnie zaaranżowanego wnętrza, w postindustrialnym,  bardzo nowoczesnym, europejskim stylu. Prosimy zapoznać się z nimi.

Płyty z betonu architektonicznego  CREATIVE CONCRETE™  posiadają certyfikat dopuszczenia CE

Płyty każdorazowo wytwarzane są na indywidualne zamówienie Zamawiającego , na wybraną przez zamawiającego  wielkość i kolor.

Dostawcą  (zwany także Producentem, Wykonawcą) jest CREATIVE CONCRETE™ jako zarejestrowany podmiot gospodarczy –  pod nazwą Homsa Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Jana Dekerta 44; 30-703 NIP:  6793158353 Siedziba czynna w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00, Soboty od 10.00 do 15.00

a) Zamawiający odbierze  zamówiony asortyment pod  adresem Producenta. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

b) Na życzenie Zamawiającego ,  zamówione płyty i inny asortyment mogą zostać dostarczone transportem zakładowym lub kurierem  za dodatkową opłatą, uzależnioną od terminu oraz miejsca dostawy. Przy czym ze względu na charakter towaru jakim jest beton architektoniczny wysyłka realizowana jest na paletach bez usługi wniesienia.

c) Zamawiający może wskazać zakładu produkcyjnego lub magazynu Producenta i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  . Usługa ta jest odpłatna i uzależniona od ilości zamawianych płyt i miejsca dostawy.

§2

1.Do zadań Producenta należy wyprodukowanie na indywidualne zamówienie Klienta / Zamawiającego.

A) Płyty z betonu architektonicznego 120x60x2-3cm lub 60x30x1cm lub 90x55x1,4cm,  80x40x1,4cm, 80X50X1,4cm, 80x80x2cm  w wybranym przez Zamawiającego kolorze według  ze wzornika palety kolorów  betonu architektonicznego umieszczonego na stronie internetowej www.creativeconcrete.pl lub www.architektonicznybeton.pl  lub na podstawie wzornika próbek płyt z betonu architektonicznego  dostarczonego przez Sprzedawcę. Przy czym rzeczywiste wybarwienie zamawianego i dostarczonego towaru może różnić się od próbki.

B) Dostawę  impregnatu do betonu architektonicznego w ilości 0,2- 0,25 litra na  1m2 płyty.

Zastosowanie impregnatu może nieznacznie zmienić wygląd płyt. W przypadku impregnatu „mokry kamień”, beton architektoniczny zmieni swój odcień w sposób charakterystyczny dla tego typu impregnatów.

C)  Dostarczeniu kleju do montażu płyt betonowych na podłożu murowanym lub płyty OSB, wolnym od tynków gipsowo-wapiennych, gipsowych, gładzi oraz farb, tapet itp. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie kleju w sposób niewłaściwy, niezgodnie z instrukcją, przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i udokumentowanego doświadczenia w pracach montażowych betonu architektonicznego przy pomocy kleju. Użycie kleju może przyczynić się do powstania niewielkich odkształceń i/lub zmian estetycznych płyt betonowych. Nie stanowi to wady.

2.Wybarwienia, wysięki,  inkluzje, raki (pory) , charakterystyka,  wymiary poszczególnych, gotowych płyt mogą różnić się od siebie, co jest cechą naturalną, pożądaną i oczekiwaną w przypadku płyt z betonu architektonicznego .

3.Wszelkie kwestie związane z jakością, estetyką, wymiarami płyt powinny być zgłaszane dostawcy przed montażem, nawet w przypadku, kiedy płyty są montowane przez autoryzowanego przedstawiciela CREATIVE CONCRETE™

4.Naturalny beton architektoniczny może zmieniać swoje parametry i estetykę zarówno przed jak i po ułożeniu. Właśnie te cechy odróżniają wysokojakościowy, prawdziwy beton CREATIVE CONCRETE™ od imitacji, czyli płyt włóknino-cementowych, plastikowych, gipsowych i GRC.

§3

1.Ceny za wykonanie zamówionego asortymentu są zgodne z ofertą handlową. W przypadku Zamawiających, którzy są jednocześnie Konsumentami, podane ceny w ofercie są cenami brutto.

2.Zamawiający w chwili złożenia zamówienia dokonuje przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia  chyba, że indywidualna oferta handlowa stanowi inaczej.

3. Zapłatę można uiścić w kasie CREATIVE CONCRETE™  lub dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu pieniężnego na konto:

Idea Bank: 66 1950 0001 2006 0048 9713 0002

 

§4

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na 4 dni robocze chyba, że indywidualna oferta handlowa stanowi inaczej. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien zasięgnąć informacji w CREATIVE CONCRETE™ o aktualnym terminie realizacji zamówionych płyt wybranym przez Zamawiającego kolorze.

2. W wyjątkowych wypadkach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych

W takiej sytuacji CREATIVE CONCRETE™  ma obowiązek wcześniej powiadomić Zamawiającego o nowym terminie realizacji zamówienia.

3.Zamawiający ma obowiązek poinformować firmę o ewentualnych zmianach terminu odbioru zamówienia.

§5

1. Warunki gwarancyjne.

Dzięki wysokiej jakości płyt CREATIVE CONCRETE™ otrzymujesz najdłuższą gwarancję na rynku.  Reklamacje płyt CREATIVE CONCRETE™ w praktyce nie zdarzają się, gdyby jednak zaszła taka potrzeba, to sprawę ułatwi i przyspieszy zastosowanie się do poniższych informacji:

a) Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie, listem poleconym  w terminie do 36-miesięcy od daty odbioru zamówienia. Wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego e-mailem lub telefonicznie, ma  charakter dodatkowy, informacyjny, usprawniający proces reklamacji.

b). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, konserwacji, czyszczenia, transportu, montażu, uszkodzeń mechanicznych .

c)   Reklamacji podlegają płyty suche, czyste, prawidłowo przechowywane, bez śladu montażu lub cięcia.

d)  Reklamowane egzemplarze płyt dostarczane są do magazynu CREATIVE CONCRETE™ przez reklamującego na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu jest zwracany na podstawie średnich cen usług kurierskich.

e) Reklamacja przysługuje tylko po uiszczeniu zapłaty.

f). W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty dojazdu lub spedycji ponosi Zamawiający.

g) Płyty transportować tylko i wyłącznie na paletach, przekładając przekładkami styropianowymi o grubości min 5mm.

h) Płyty przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w pozycji pionowej, rozpakowane z opakowania transportowego.

i) Płyty betonowe należy bezzwłocznie rozpakować z opakowania transportowego i chronić przed wilgocią .

j) Płyty przenosić w pozycji "na sztorc".

k) Do przenoszenia płyt używać czystych i suchych rękawic.

l) Gwarancja nie wyłącza, ani nie wyklucza żadnych praw konsumenckich, zwłaszcza z tytułu niezgodności z umową.

§6

1.  Zalecenia montażowe

Dzięki innowacyjnej technologii użytej przy produkcji płyt z prawdziwego betonu architektonicznego CREATIVE CONCRETE™, bez włókien szklanych i polipropylenowych, montaż jest stosunkowo do płyt konkurencyjnych szybki i nawet wielokrotnie tańszy, co pozwala na realne oszczędności . Oszczędności na montażu płyt CREATIVE CONCRETE™ potrafią być większe niż koszt zakupu samych płyt!

a)Wszelkie zalecenia montażowe należy traktować wyłącznie informacyjnie. Producent  ponosi odpowiedzialności za montaż, tylko w przypadku, kiedy montaż dokonywany jest na zlecenie Producenta, przez autoryzowaną ekipę montażową.

b)Obrabiać i montować wyłącznie płyty poddane wcześniej impregnacji, impregnatem do betonu architektonicznego. Impregnować tylko płyty odkurzone, w razie potrzeby umyte, sezonowane minimum 2 dni w pomieszczeniu w którym są impregnowane i absolutnie suche.

c) Płyty można z powodzeniem obrabiać narzędziami do obróbki kamienia oraz gresu. Można je przycinać, wiercić otwory, itp., także docinać na tzw. 45 stopni.

d) Płyty elewacyjne i wewnętrzne o grubości 3cm należy kotwić przy pomocy atestowanych kotew do kamienia naturalnego. Prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanego kamieniarza, lub montażystę biegłego w montażu elewacji z kamienia i betonu architektonicznego. W CREATIVE CONCRETE™ można zakupić płyty, razem z usługą montażu. Zaleca się przed montażem przeprowadzić badania statyczne. Płyty elewacyjne o grubości 1, 1,5 i 2 cm można kleić na elewacje, wyłącznie po spełnieniu kilku warunków, na temat których informacja jest udzielana po konsultacji z upoważnionym pracownikiem  CREATIVE CONCRETE™.  Nie należy kleić płyt na elewacje z ociepleniem, bez wcześniejszej konsultacji z upoważnionym przedstawicielem  CREATIVE CONCRETE™.

e) Płyty wewnętrzne można  kotwić przy pomocy kotew lub montować jak płytki wielkoformatowe, przy pomocy odpowiednich klejów wysokoplastycznych.  W każdym przypadku, należy stosować się bezwzględnie do instrukcji podanej przez producenta kleju. Firma CREATIVE CONCRETE™, poleca bezwzględnie  wykonanie próby klejenia. Do klejenia płyt należy użyć kleju dostępnego w CREATIVE CONCRETE™. Przed nałożeniem kleju rewers płyty jak i ścianę należy zagruntować, gruntem wysokiej jakości.

f) Zaleca się skorzystanie z doświadczonej ekipy montażowej autoryzowanej przez CREATIVE CONCRETE™ lub innej profesjonalnej firmy posiadającej kilkuletnie, udokumentowane doświadczenie w montażu wielkoformatowych płyt z betonu architektonicznego.

g) Montaż zagruntowanych płyt należy przeprowadzać na podłożach murowanych lub z OSB, dobrze zagruntowanych, o odpowiedniej nośności, suchych, czystych, wysezonowanych, pozbawionych słabych tynków, resztek farb, tapet itp.

h) Klejenia płyt należy dokonywać w temperaturach dodatnich, najlepiej powyżej 10st.C, w pomieszczeniach suchych i wentylowanych.

i) Wielu wykonawców montuje płyty na tzw. "styk" lub z fugą 0,5mm i nie stanowi to problemu, zaleca się jednak montaż z szczeliną fugową powyżej 0,5mm. Charakterystyczne, naturalne dla ułożonego, zamontowanego betonu architektonicznego są niewielkie nierówności i występy.

j) Przed montażem obowiązkowo należy płyty dokładnie sprawdzić pod względem wymiarowym oraz ewentualnych ich wad czy uszkodzeń. Montować tylko i wyłącznie płyty pozbawione wad, czyste i suche przy czym dopuszczenie płyt do montażu leży zawsze po stronie Zamawiającego. W przypadku montażu płyt przez autoryzowaną przez firmę Homsa, ekipę montażową, uważa się, że w chwili dopuszczenia ekipy montażowej do montażu, płyty zostały przez Zamawiającego dopuszczone do montażu bez zastrzeżeń.

k) Przed montażem, zaleca się pozostawienie płyt w pomieszczeniu w którym mają być montowane na minimum 2-3 dni.

l) Przy montażu płyt należy wziąć pod uwagę zalecenia producentów materiałów używanych w procesie montażu, jak i materiałów na które mają być montowane płyty.

ł) Montując płyty CREATIVE CONCRETE™ zaleca wykonanie montażu próbnego 2-4 płyt i dokonanie właściwego montażu po 3-4 dniach od wykonania próby.

m) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed montażem należy skonsultować się z producentem.

n) W przypadku montażu płyt narażonych na zabrudzenia lub wilgoć, należy płyty poddać impregnacji. Zaleca się zastosowanie impregnatu dostarczonego przez CREATIVE CONCRETE™.

o) Impregnacji dokonuje się przed montażem płyt. Impregnat należy nakładać wałkiem lub spryskiwaczem, zgodnie z instrukcją producenta impregnatu lub informacjami dostarczonymi wraz z impregnatem. Zawsze jednak należy wykonać próbę impregnacji w miejscu niewidocznym. Impregnacji dokonywać w miejscach przewiewnych. Nie zaleca się obróbki i użytkowania płyt bez impregnacji, impregnatami dostarczonymi przez Sprzedawcę.

p) Płyty w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć zaleca się fugowanie, a podłoże powinno mieć wykonaną hydro-izolację. W miejscach narażonych na wilgoć impregnacja jest obowiązkowa.

r)  Płyty układane jako posadzkach należy fugować i impregnować. Zaleca się także woskowanie takiej podłogi. Po impregnacji lub/i woskowaniu, płyty mogą zmienić odcień i wrażenia estetyczne, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla betonu architektonicznego .

s) W przypadku klejenia płyt, klej należy nanosić pacami płaskimi na powierzchnię oklejaną i pacami grzebieniowymi z zębem od 5-9mm na całości powierzchni płyty. Nie należy kleju nakładać punktowo- chyba, że producent kleju dopuszcza taki rodzaj ułożenia płyt wielkoformatowych z betonu. Ostateczna decyzję z sprawach montażu i odpowiedzialność za montaż ponosi montażysta. Łączna grubość warstw kleju, nie powinna przekroczyć 19mm. Należy wziąć pod uwagę zalecenia producenta kleju.

t) Nie zastosowanie się do wszystkich zaleceń montażowych może doprowadzić do błędów wykonawczych i wadliwego ułożenia płyt. Najczęstszymi efektami  wadliwego wykonania montażu są: zabrudzenie płyt, wystąpienie „mokrych” plam nie dających się usunąć (przy czym nasiąkliwość i cienie związane z naturalnym charakterem betonu nie są wadą,  są cenionymi, normalnymi cechami wyrobów betonowych), odspoinowanie płyt od podłoża, wyginanie łukowate (wybrzuszanie) płyt, pęknięcia. Do zmian estetycznych i pęknięć oraz innych niepożądanych zjawisk może doprowadzić nieprawidłowe przechowywanie płyt z betonu architektonicznego, lub dopuszczenie do zawilgocenia.

& 7

Instrukcja Czyszczenia i Konserwacji wyrobów z betonu architektonicznego.

1.Płyty nieimpregnowane można odkurzać przy pomocy odkurzacza z miękką nasadką do odkurzania ścian lub mebli. Dopuszcza się wycieranie miękką, czystą, białą ściereczką.

2. Płyty impregnowane można czyścić poprzez odkurzanie przy pomocy odkurzacza z miękką nasadką, czystą, białą ściereczką, która może być zwilżona wodą lub wodą z delikatnym, niekolorowym mydłem. Następnie przetrzeć delikatną ściereczką z czystą wodą.

3. Zaimpregnowane płyty elewacyjne można myć szczotką z delikatnym włosiem i wodą z niekolorowym mydłem. Następnie spłukać wodą. Dopuszcza się mycie zaimpregnowanej elewacji myjką ciśnieniową, bez użycia bardzo wysokiego ciśnienia. Można w takim przypadku użyć delikatnych detergentów myjących.

4. Konserwacja płyt z betonu architektonicznego Creative Concrete, dopuszczalna jest tylko i wyłącznie przy pomocy impregnatu do betonu architektonicznego Creative Concrete, zastosowanego zgodnie z instrukcją.

5. Płyty na posadzkach w wersji HYDROSTOP lub impregnowane i woskowane, można zamiatać szczotkami z miękkim włosiem, odkurzać oraz myć z użyciem mydła lub delikatnych detergentów do mycia posadzek.

6. Do czyszczenia nie należy używać drażniących środków myjących, kolorowych środków myjących, ostrych myjek, szczotek, ścierek. Zabronione jest stosowanie rozpuszczalników, acetonu itp.

7. Przy pierwszym czyszczeniu zawsze należy wykonać próbę w miejscu niewidocznym.

8. W przypadku wątpliwości zawsze należy poradzić się sprzedawcy lub producenta.

9. Przestrzeganie instrukcji Czyszczenia i Konserwacji jest obowiązkowe.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia regulaminu nie są jasne skontaktuj się z CREATIVE CONCRETE.

 

CRW-16W

CRW-16W

CRW-16W

CRW-16W